Διευθυντικό Στέλεχος Ελληνικού Ομίλου Εταιρειών για Θυγατρική στην Αλβανία

 • Company: Through Executive Search by KPMG
 • Date posted: 28 Apr
 • Ref. Code: ΔΣΘ2063

Description / Requirements

Βασικός σκοπός:

Αναφερόμενος στον Γενικό Διευθυντή της μητρικής εταιρείας, ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των συνολικών δραστηριοτήτων διαχείρισης της νεοσύστατης εταιρείας. Στόχος θα είναι η εδραίωση της παρουσίας της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή, η εύρυθμη λειτουργία της, καθώς και η επίτευξη κερδοφορίας.

 

Καθήκοντα:

 • Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, εφαρμογή και παρακολούθηση των επιχειρησιακών λειτουργιών της εταιρείας με στόχο την ανάπτυξή της
 • Έχει υπό την επίβλεψή του τον έλεγχο των οικονομικών της εταιρείας, σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες και προλαμβάνοντας κινδύνους
 • Λειτουργεί ως σύνδεσμος με την οικονομική διεύθυνση της μητρικής εταιρείας στην Ελλάδα και προετοιμάζει τις απαιτούμενες αναφορές προς τη διοίκηση 
 • Συμμετέχει σε lobbying με τοπικούς φορείς, ώστε να εξασφαλίζει την αμοιβαία συνεργασία και υποστήριξη για την ένταξη της εταιρείας στην τοπική κοινωνία
 • Προγραμματίζει, συντονίζει και διασφαλίζει την αποτελεσματική διακίνηση των προϊόντων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος
 • Δίνει έμφαση στην επιτυχή υλοποίηση και επίβλεψη των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εκτέλεση των έργων της εταιρείας
 • Διαπραγματεύεται και αξιολογεί την ανάληψη προτεινόμενων συνεργασιών, μειώνοντας το πιθανό ρίσκο για την εταιρεία
 • Παρακολουθεί την υλοποίηση των λειτουργιών αποθήκευσης και διανομής και τα πλάνα παραλαβής των προϊόντων μέσω των εγκαταστημένων εταιρικών συστημάτων (δικτύων και εφαρμογών)
 • Συντονίζει και εποπτεύει τις δραστηριότητες της ομάδας υφισταμένων, διασφαλίζοντας τη συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση τους

Candidate profile

Απαιτούμενη εμπειρία και γνώσεις:
 • Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης, κατά προτίμηση οικονομικής κατεύθυνσης, διοίκησης επιχειρήσεων ή logistics
 • 4-8 έτη εμπειρίας σε θέσεις Finance, Logistics, Προμηθειών ή Operations
 • Απαραίτητη η άριστη γνώσης της Αλβανικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 
Επαγγελματικές Δεξιότητες:
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες πρόβλεψης προβλημάτων με σκοπό την έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων
 • Ικανότητα λήψης  αποφάσεων για την άμεση και αποτελεσματική επίλυση καθημερινών θεμάτων 
 • Αναλυτική και ολοκληρωμένη επιχειρησιακή αντίληψη
 • Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων
 
Ατομικά Χαρακτηριστικά:
 • Εντιμότητα, ειλικρίνεια και αφοσίωση
 • Αυτό-παρακίνηση

Remuneration

Ευκαιρίες Καριέρας:
 
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και επιπρόσθετες παροχές, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης μέσα σε ένα οργανωμένο και συνεχώς αναπτυσσόμενο οργανισμό.