Υπεύθυνος Πωλήσεων Βιομηχανικού Εξοπλισμού

 • Company: Through Executive Search by KPMG
 • Date posted: 25 Nov
 • Ref. Code: INT-SIE-3646

Description / Requirements

Ο πελάτης μας ανήκει σε μια εξειδικευμένη ομάδα ευρωπαϊκών εταιρειών που ειδικεύονται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων αυτοματισμού.

Ο Υπεύθυνος Πωλήσεων αναφέρεται στη Διοίκηση και οι βασικές περιοχές ευθύνης του είναι:

 • Ανάλυση της αγοράς, της ζήτησης και του ανταγωνισμού για τα προϊόντα του τμήματος στις αγορές ενδιαφέροντος.
 • Εισήγηση και εκτέλεση στρατηγικής του τμήματος με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικής παρουσίας της εταιρείας.
 • Συστηματική ανάπτυξη εργασιών και διαχείριση εταιρικών πελατών στο αντικείμενο και τις αγορές ενδιαφέροντος του τμήματος και διεύρυνση προϊόντων και εφαρμογών.
 • Συνεργασία με τον Exports Manager για τη διαχείριση των θυγατρικών εταιρειών.
 • Κατάρτιση και επίτευξη ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών για το τμήμα. 
 • Οργάνωση και διοίκηση του τμήματος καθώς και επιλογή, διαχείριση και ανάπτυξη του προσωπικού.
 • Συνεργασία με λοιπά τμήματα για αναγνώριση και εκμετάλλευση σταυροειδών πωλήσεων (cross-selling).
 • Εφαρμογή εταιρικών πολιτικών και διαδικασιών κατά τη λειτουργία του τμήματος.
 

Candidate profile

 • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής με ειδίκευση Μηχανικού.
 • Επιθυμητός τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας σε πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη αγορών.
 • Επιθυμητή η γνώση του κλάδου ενέργειας και ναυτιλίας.
 • Καλές οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες.
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων και ανάπτυξης πρωτοβουλιών.
 • Προσαρμοστικότητα και δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων.

Remuneration

Η εταιρεία προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών μέσα σε ένα αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον.