Προϊστάμενος Παραγωγής με έδρα την Καλαμάτα

 • Date posted: 06 Apr
 • Ref. Code: PS/K-JJ

Description / Requirements

Μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες τυποποίησης ελαιόλαδου και συναφών αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές εταιρείες της χώρας, αναζητά Προϊστάμενο Παραγωγής με έδρα την Καλαμάτα.


ΣΚΟΠΟΣ ΘΕΣΗΣ 

Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και ο συντονισμός των τμημάτων της μονάδας παραγωγής / συσκευασίας με σκοπό την βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας, καθώς και την διασφάλιση των στόχων παραγωγικότητας, ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων μέσω της επένδυσης στην ασφάλεια, την εκπαίδευση και την διοίκηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

 • Έχει την ευθύνη της κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων σύμφωνα με τον γενικότερο Προγραμματισμό Παραγωγής / Συσκευασίας με βάση τις προβλεπόμενες ανάγκες των πωλήσεων και υποβολή των σχετικών προτάσεων στον Διευθυντή του Εργοστασίου.   
 • Συμβάλει στην  κατάρτιση του Προγράμματος Παραγωγής / Συσκευασίας (σε συνεργασία με τους Υπεύθ. Γραμμών / Υπεύθ. Βάρδιας).
 • Προγραμματίζει, κατευθύνει και συντονίζει όλες τις δραστηριότητες των Υπεύθ. Γραμμών / Υπεύθ. Βάρδιας με σκοπό την επίτευξη των στόχων παραγωγής με το χαμηλότερο δυνατό κόστος λαμβάνοντας υπ’ όψιν τήρηση των κανόνων ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και της ποιότητας & ασφάλειας τροφίμων. 
 • Καθορίζει και ελέγχει τις ρυθμίσεις των παραγωγικών παραμέτρων σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Γραμμών Παραγωγής / Υπεύθυνους Βάρδιας Παραγωγής.
 • Ελέγχει σε καθημερινή βάση την εξέλιξη του Προγράμματος Παραγωγής / Συσκευασίας, εισηγείται στο Διευθυντή Εργοστασίου τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα όταν υπάρχουν δυσμενείς αποκλίσεις και διαχειρίζεται τις έκτακτες αλλαγές στα προγράμματα παραγωγής.
 • Εποπτεια και διαχείριση των εξόδων παραγωγής  του ανθρώπινου δυναμικού (βάρδιες, άδειες, ρεπό, υπερωρίες, απουσίες) σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Γραμμών Παραγωγής / Υπεύθυνους Βάρδιας Παραγωγής.
 • Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο (Προϊστάμενο) Συντήρησης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και χωρίς καθυστερήσεις  λειτουργία των μηχανών. 
 • Τηρεί τις προδιαγραφές  ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων και εποπτεύει  τους Ελεγκτές Ποιότητας στους χώρους της παραγωγής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι απαιτούμενοι έλεγχοι στα κρίσιμα σημεία διενεργούνται σωστά και σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας & ασφάλειας τροφίμων της εταιρίας. 
 • Υποστηρίζει και εφαρμόζει τις πολιτικές και κανόνες της εταιρίας στους διάφορους τομείς, όπως π.χ. οι εργασιακές σχέσεις, η ποιότητα των προϊόντων, η παραγωγικότητα, η ασφάλεια των εργαζομένων. 
 • Συμμετέχει  σε νέα project για παραγωγή προϊόντων / σχεδιασμό νέων γραμμών παραγωγής / αναβάθμιση γραμμών παραγωγής /βελτιστοποίηση γραμμών παραγωγής. 
 • Συμμετέχει ενεργά στις τακτικές συναντήσεις των Υπευθύνων Τμημάτων του εργοστασίου
 • Παρακολουθεί, εφαρμόζει, ελέγχει και βελτιώνει τις διαδικασίες που αφορούν στο σύστημα ποιότητας της εταιρείας καθώς και στη τήρηση των αρχείων του συστήματος για το Τμήμα Παραγωγής / Συσκευασίας.

Candidate profile

 • Συνολική 8ετή εμπειρία στον τομέα της παραγωγής τροφίμων. Απαραίτητη 2ετή εμπειρία στην διοίκηση ομάδων παραγωγής στον κλάδο παραγωγής τροφίμων.
 • Πτυχίο ΑΕΙ (Μηχανικός Μηχανολόγος /Ηλεκτρολόγος, Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Παραγωγής)
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στην τεχνολογία τροφίμων ή /και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) επιθυμιτές.
 • Εκπαίδευση στα πρότυπα ποιότητας και στην ασφάλεια των τροφίμων.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της ΕΕ  
 • Ικανότητες διαχείρησης ομάδας
 • Εμπειρία στον έλεγχο και εποπτεία του κόστους παραγωγής